Integritets- och personuppgiftspolicy

Syftet med denna integritets- och personuppgiftspolicy är att redogöra för hur Savantic säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Varför hanterar Savantic personuppgifter?

I våra leveranser behöver vi ofta hantera personuppgifter. Oavsett om det handlar om konsultuppdrag, kurser eller något annat krävs tätt samarbete med en mängd olika personer. För att göra det på ett effektivt sätt så behöver vi hantera personuppgifter. I denna policy beskriver vi när, hur och varför.

Har du frågor kring hur Savantic hanterar din integritet och dina data är du välkommen att skicka ett mejl till info@savantic.se.

Allmänt

Dina personuppgifter är alltid trygga hos Savantic. Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Savantic-koncernens moderbolag är Savantic AB med organisationsnummer 556573-6781. Savantic Institute AB med organisationsnummer NNNNNN-NNNN är det andra bolaget som ingår i koncernen. I hela denna policy används Savantic som samlingsnamn för koncernen och dess dotterbolag.

Savantic är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Nedan redovisar vi principerna för behandling av personuppgifter.

Savantic erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats, våra nyhetsbrev, telefon och mejl beställa produkter, tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av information och erbjudanden inom Savantics verksamhetsområde. På vår webbplats, via våra nyhetsbrev, telefon och mejl får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt information som är nödvändig för fakturering.

Vilka uppgifter hanterar vi?

Vi hanterar kontaktinformation samt information om var du arbetade och i vissa fall vilken roll du hade hos din arbetsgivare när du registrerades. Vid kurser eller andra träffar vi arrangerar håller vi även eventuell information om specialkost eller andra specifika önskemål som du angivit. Information om specifika önskemål rensas bort efter att informationen inte längre behövs för leveransen, t.ex. efter att en träff hållits, medan kontaktinformationen behålls om samtycke ges eller om annan legal grund finns.

De uppgifter Savantic har i vårt kundregister är de kontaktuppgifter du själv lämnat i kontakt med oss. Till uppgifterna kopplar vi annan information som vi behöver för våra leveranser t.ex. vad gäller anledningen till kontakten. Det kan vara inköp/typ av utbildning/konferens/workshop etcetera.

Om du deltagit i någon utbildning, konferens, workshop eller annan sammankomst som vi levererat via samarbetspartners så har vi noterat ditt namn, företag och vilket event det var. Vårt kundregister innehåller personuppgifter som ditt namn, företag, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser och uppgifter kopplade till leverans, betalning och inköp.

Uppgifterna används av Savantic för fakturering, information och leverans av produkter och tjänster, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produkt-/tjänsteutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Savantic, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, erbjudanden och annonser.

Våra syften för behandling av personuppgifter

Utbildning och workshops

Legal grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden samt andra berättigade intressen.

Under utbildningen eller workshopen: För att kunna kommunicera med kommande och befintliga deltagare och för att kunna administrera kursleveransen på ett effektivt sätt.

Efter utbildningen eller workshopen: För att i efterhand kunna styrka deltagande för t.ex. certifiering eller om en potentiell arbetsgivare eller uppdragsgivare vill verifiera ditt cv.

Leverans av tjänster och produkter

Legal grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden samt andra berättigade intressen.

Under leveransen: För att effektivt kunna leverera sparar vi kontaktuppgifter till de personer vi behöver kommunicera med under pågående leverans.

Efter leveransen: För att vid en senare leverans få en snabb uppstart och ha en förståelse kring vilka verksamhetspersoner som deltog och från vilka källor eventuella modeller och analyser härstammar.

Nätverkande

Legal grund: Samtycke

Vi har som ambition att tillsammans med kunder andra partners bidra till ökad affärsutveckling och innovation inom våra leveransområden, t.ex. artificiell intelligens. För att kunna göra detta så behöver vi kontakt med andra som delar våra intressen. För detta syfte sparar vi persondata om personer som anmält intresse för dessa ämnen och valt att vara en del av Savantics nätverk.

Vi använder uppgifterna för att kunna erbjuda relevanta träffar och artiklar till dessa personer samt för att sammanföra personer som vi tror kan ha nytta av varandras kompetens.

Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. under en pågående juridisk process.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar inga personuppgifter med någon annan part. Undantaget är personuppgifter kopplade till kurser eller workshops som levereras i samarbete med ett annat företag. I detta fall kan även samarbetspartnern få tillgång till personuppgifterna med samma syfte och legala grund som beskrivs ovan. Samarbetsparten framgår då tydligt i kursbeskrivningen eller inbjudan till eventet.

Rätt att begära ut personuppgifter, göra rättelser med mera

Om du inte vill att Savantic behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring så kan du avregistrera dig från nyhetsbrevet du fått eller skriftligen anmäla detta till Savantic.

Du har också rätt att en gång per kalenderår erhålla ett registerutdrag, en kostnadsfri sammanställning av vilka personuppgifter vi behandlar om dig och i vilket syfte. Inom tre månader från att du kommer in med en förfrågan ska du ha fått registerutdraget.

Personuppgifter sparas till dess användaren själv säger upp samtyckesavtalet.

Kakor

På Savantics webbplats används cookies. Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till vår användning av cookies samt insamling och användning av information som vi får genom din användning av webbplatsen. Denna information är helt anonym. Den information Savantic kan få ut gäller hur webbplatsen används samt demografisk data. Informationen används för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet för att anpassa webbsidor. Cookie-filerna löses och lagras av webbläsaren på den enhet du använder för att besöka webbplatsen. Savantics kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies.

Tacka nej till kakor

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar och även rensa redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din enhet.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på områden, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

Analys för webbstatistik

Savantics webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att samla in information om besökarna, så som demografisk data, och utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Om du inte vill att dina besök på Savantics webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren (se ovan).

Förändringar av denna policy

Denna policy kan komma att justeras från tid till annan. Om Savantic genomför några väsentliga förändringar i policyn kommer vi att informera dig via mejl innan ändringarna träder i kraft. Aktuell policy kommer även att finnas publicerad på vår webbplats.

Kontakt

Sättet vi behandlar personuppgifter kan komma att utvecklas över tid. Även om vi informerar om större ändringar så rekommenderar vi regelbundna besök på vår webbplats för aktuell version.

Savantics personuppgiftsombud kan nås via mejl eller brev:

info@savantic.se

Savantic AB
Personuppgiftsombud
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm